IsisArt schilderijen winkel

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid.

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle produkten van IsisArt.
1.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.3 Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door IsisArt is ingestemd.

1.4 Onder "Koper" wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met IsisArt in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.5 IsisArt behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.6 Door het gebruik van de internetsites van IsisArt en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.7 IsisArt is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.


2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. IsisArt is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3 Een persoonlijke offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

  - De potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan IsisArt via elektronische weg verzonden. Deze zijn door IsisArt ontvangen.

  - De potentiële Koper heeft uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;

  - De Koper heeft laten weten akkoord te gaan met een offerte en dit akkoord is door IsisArt ontvangen.

2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging, al dan niet per e-mail, aan de Koper is verzonden naar het door Koper opgegeven (e-mail)adres. Deze overeenkomst kan door IsisArt herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal IsisArt de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.

2.6 Koper en IsisArt komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van IsisArt gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

2.7 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. IsisArt garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.8 IsisArt archiveert geen overeenkomsten. Koper dient hiervoor zelf zorg te dragen. Opdrachten kunnen gegeven worden in de Nederlandse taal.


3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting (BTW).

3.2 De Koper is de prijs verschuldigd die IsisArt in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door IsisArt worden gecorrigeerd.

3.3 Bezorgkosten worden bij de bestelling weergegeven en zijn afhankelijk van het formaat en gewicht van de te bezorgen bestelling. Voor bezorging buiten Nederland of Belgie gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door IsisArt


4. Betaling

4.1 IsisArt zal tot uitvoering van de overeenkomst overgaan na ontvangst van de (aan)betaling, zoals die in de opdrachtbevestiging is weergegeven. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:  iDeal, overboeking, krediekaart.

4.2 IsisArt kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

4.3 In het geval dat door IsisArt een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder als dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.4 Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,44% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4.5 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die IsisArt als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.


5. Levering en leveringstijd

5.1 In beginsel streeft IsisArt ernaar om bestellingen binnen 20 werkdagen (in uitzonderlijke gevallen tot 6 weken) na ontvangst van de betaling af te leveren.

5.2 Genoemde levertijden gelden slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. IsisArt kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd of opgehaald gaat het risico waar het deze producten betreft over op de Koper.

5.4 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.


6. Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren en bij defecten zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen twee (2) dagen) contact op te nemen met IsisArt. De Koper krijgt een vervangend product of zijn/haar geld terug, of het schilderij wordt geretoucheerd, zulks ter keuze van IsisArt en dit exclusief de verzendkosten. Een en ander is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur.

6.2 De Koper is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden tot 14 dagen na ontvangst van een schilderij uit de bestaande collectie enkel op basis van kwalitatieve redenen en/of grove verschillen met het origineel. De Koper dient IsisArt hiervan per brief of e-mail op de hoogte te stellen, onder opgave van het bestelnummer en omschrijving van het eventuele probleem.

6.3 Wanneer er ( kleur of maat ) aanpassingen worden gemaakt in opdracht van de koper aan een bestaand schilderij uit de collectie v/d site dan vervalt de mogelijkheid tot ruilen of terugbetaling. Op dat moment is er sprake van maatwerk/individuele opdracht.


7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met IsisArt is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.


8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert IsisArt dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

8.2 Aangezien alle schilderijen van IsisArt steeds met de hand vervaardigd worden specifiek voor elke klant, garandeert IsisArt niet dat elk schilderij exact gelijk is aan de foto op de website of aan de door de Koper ter beschikking gestelde afbeelding. Kleuren, ontwerpen en formaten van geleverde doeken kunnen verschillen vertonen met de op de website getoonde of door de Koper aangeleverde foto’s en specificaties.

8.3 IsisArt is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. IsisArt kan niet aansprakelijkheid gehouden worden voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.4 Indien IsisArt om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd.

8.6 De Koper is gehouden IsisArt te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen IsisArt zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

8.7 Het is mogelijk dat IsisArt op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. IsisArt is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.


9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is IsisArt niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.


10. Intellectuele eigendom

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij IsisArt, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi, auteurs, merk, tekeningen en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming IsisArt, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.


11. Portret- en auteursrechten

11.1 Voor alle afbeeldingen en foto’s die per post of e-mail opgestuurd worden naar IsisArt om nageschilderd te worden geldt dat de Koper verantwoordelijk is voor eventuele portret- en auteursrechten.

11.2 De koper mag de voor hem/haar geschilderde afbeeldingen en foto’s enkel voor eigen gebruik (thuis of op kantoor) inzetten. Het is niet geoorloofd om de schilderijen zonder schriftelijke toestemming van IsisArt voor commerciële doeleinden te gebruiken.

11.3 IsisArt is ten alle tijden bevoegd om opdrachten voor het naschilderen van foto’s of afbeeldingen te weigeren.


12. Persoonsgegevens

12.1 IsisArt zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.


13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

13.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3 De rechter in de vestigingsplaats van IsisArt is bij uitsluiting bevoegd voor geschillen die verband houden met overeenkomsten die met haar gesloten zijn of die voortvloeien uit aanbiedingen van IsisArt.


14. Voorwaarden cadeaubon en kortingsbon

14.1 Cadeaubonnen en kortingsbonnen zijn geldig op de gehele voorraad van IsisArt en de aangegeven waarde is in euro’s, inclusief BTW. Cadeaubonnen en kortingsbonnen zijn niet in samenhang met andere acties te gebruiken.

14.2 Indien de waarde van een gekozen schilderij hoger ligt dan de waarde van de cadeaubon of kortingsbon dient het resterende bedrag bijbetaald te worden.  Een eventueel resterend bedrag geeft geen recht op restitutie. De cadeaubon of kortingsbon is niet tegen contant geld inwisselbaar, ook niet na een beroep op de in artikel 7 genoemde garantie.
14.3 De cadeaubon of kortingsbon heeft een geldigheid van 12 maanden na de afgiftedatum, welke is vermeld op de cadeaubon.

14.4 Aanpassen van waarde, afgifte datum, en/of volgnummer maakt de cadeaubon of kortingsbon ongeldig.